Regulamin Serwisu

jakschudlem.pl

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Z Serwisem Użytkownik może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: jakschudlem.pl@gmail.com, telefonicznie: +48 794448963 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym przeglądania treści na stronie oraz zawierania umowy na dostarczenie produktu oferowanego przez Serwis, tj. e-booka. Regulamin określa ponadto zasady dostawy, uiszczania ceny, uprawnień do odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Korzystanie z Serwisu, tj. przeglądanie jego treści jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta użytkownika. Realizacja zamówienia e-booka jest odpłatna.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, w szczególności dokonujący zakupu lub kontaktujący się z wykorzystaniem formularzy elektronicznych jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności.

2 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem technicznym dokonywania zakupu produktu oferowanego w Serwisie jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Serwer poczty elektronicznej powinien odbierać e-maile z załącznikiem wielkości min. 1,32 MB.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

a. podłączenie do Internetu,
b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka, zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12,
c. minimalne wymagania sprzętowe:
– procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;
– 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
– około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
– karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli,
d. włączona obsługa Cookies i Java Script.

 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Serwis nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania.
 2. Serwis informuje także, iż Użytkownik, który dokonuje zamówienia oferowanego w Serwisie produktu, który ma formę treści cyfrowych pliku, może korzystać z produktu pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych dla odtwarzania plików PDF: komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader) lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik e-booków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. pliku.

3 ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE E-BOOKA

 1. Użytkownik, chcąc złożyć zamówienie na produkt oferowany w Serwisie, powinien wybrać przycisk „Zamów e-Book”, dostępny w formie ikony na stronie.
 2. Celem złożenia zamówienia Użytkownik podaje Serwisowi swoje dane osobowe oraz adres e-mail, który będzie także adresem do wysyłki zamówionego produktu. Użytkownik ma obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności stosowanej w Serwisie.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. Podawana cena produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Ceny zawierają podatek VAT.
 6. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Serwis wpłaty.
 7. Zamówiony produkt będzie wysłany pod warunkiem dokonania zapłaty na podany przez Użytkownika adres e-mail w formie pliku PDF. Zaleca się zapisanie pliku na nośniku Użytkownika.
 8. W razie dokonania zamówienia, a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego zamówienia w ciągu 14 dni, zamówienie zostaje anulowane.
 9. Dostawa realizowana w formie dostarczenia pliku cyfrowego jest darmowa. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail podanym przez Użytkownika.

4 REKLAMACJE

 1. Serwis jest zobowiązany do wydania produktu bez wad.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przed zamówieniem produktu czy w oferowanym formacie będzie mógł go odtworzyć na swoich urządzeniach elektronicznych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest wadliwy, Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.
 4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości z działaniem Serwisu, Użytkownik może zgłosić reklamację na e-mail Serwisu: jakschudlem.pl@gmail.com.
 5. Użytkownik niebędący Konsumentem traci uprawnienia określone z tytułu rękojmi, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Serwisu o tym fakcie. Użytkownik powinien poinformować Serwis o zaobserwowanych wadach i udokumentować je. Celem rozpatrzenia reklamacji Serwis może zażądać dostępu do posiadanego pliku Użytkownika lub poprosić o wykonanie screenów ekranu, dokumentujących nieprawidłowości. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na jakschudlem.pl@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, wskazać żądania reklamującego oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Użytkownika składającego reklamację.
 6. Jeżeli produkt ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Serwis niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Serwis niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji, tj. zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Serwis informuje, że w przypadku zamawiania treści cyfrowych prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa, jeżeli Konsument wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w formie elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w oparciu o ustawę z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przez wysłanie do niego e-maila z plikiem przed upływem ww. terminu.
 3. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jednak wyłącznie do momentu otrzymania e-maila z realizacją zamówienia. Wtenczas fakt rezygnacji z zakupu Użytkownik powinien oznajmić Serwisowi w formie mailowej na: jakschudlem.pl@gmail.com lub pisemnie na adres Serwisu. Po weryfikacji czy plik nie został wysłany Użytkownikowi przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Serwis dokona zwrotu wpłaconej ceny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od rezygnacji. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Użytkownik w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu.

6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych użytkowników opisane są w Polityce prywatności, zamieszczonej na stronie Serwisu.

7 PRAWA AUTORSKIE DO PRODUKTU

 1. Udostępnienie produktu oferowanego w Serwisie dokonywane jest na zasadzie udzielenia licencji na korzystanie z e-booka. Licencja ta uprawnia do wykorzystywania zakupionej kopii na cele własnego osobistego użytku, czyli użytkowania go na urządzeniach umożliwiających jego odczyt, kopiowania, drukowania, a także udostępniania razem z urządzeniem osobie bliskiej.
 2. Możliwość innego użytkowania produktu niż zezwala na to licencja zależna jest od uzyskania uprzedniej zgody autora produktu, czyli Serwisu. Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń) bez względu na cel i formę tych działań.
 3. Korzystanie z zakupionej kopii wbrew treści licencji stanowi naruszenie praw autorskich i innych ustaw, co podlega sankcji, w tym w zakresie roszczeń odszkodowawczych.
 4. Wszystkie teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie Serwisu są jego własnością i jako takie są chronione na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Serwis urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Użytkownika, Serwis może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Użytkownika.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.