Polityka Prywatności

jakschudlem.pl

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, znajdującego się pod domeną www.jakschudlem.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.), jest Maciej Bogusz, autor produktu oferowanego w Serwisie.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest na adres e-mail: jakschudlem.pl@gmail.com.
 3. Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą w osobnym dokumencie) oraz akceptację ich treści.
 
 

2 POZYSKIWANIE, GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Serwisu (np. przeglądanie treści). Jest to jednak konieczne do złożenia zamówienia na produkt lub skorzystania z formularzy kontaktowych. Każdorazowo zakres wymaganych do podania danych osobowych wskazany jest w Serwisie, a niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 2. Serwis przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zamówień. Przekazane dane osobowe przetwarzane są również w wykonaniu prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

  a.opracowywania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania z serwisu (np. Google Analytics),
  b. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  c. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które Serwis świadczy drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych w celu obsługi zapytań (np. kontaktowych) oraz rozpatrywania reklamacji, dotyczących świadczonych usług, odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika, który żąda określonego działania serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  W pozostałych dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w Serwisie.
 4. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez czas realizowania umowy zawartej z Użytkownikiem, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Serwisu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 

3 CELE PRZETWARZANIA POZYSKIWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:

 1. zapewniania obsługi Użytkowników,
 2. zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (tj. realizacji umów o dostarczenie e-booka),
 3. dostosowywania oferty do zainteresowań Użytkowników, w tym informacji handlowych,
 4. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail,
 5. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
 

4 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom pośredniczącym w płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne.
 2. Serwis nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do Użytkownika, ani w żadnym innym celu.
 3. W ramach korzystania przez Serwis z narzędzi wspierających działalność, udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Serwisem. Mowa tu o przekazywaniu danych jak: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecyduje się kliknąć Użytkownik lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie serwisu.
 

5 METODY KONTROLI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania Użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej: jakschudlem.pl@gmail.com.
 2. Użytkownik, którego ochrona praw osobowych została naruszona ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).